Låneregler

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna låna böcker och all annan typ av media hos oss.

Bibliotekskort
Bibliotekskortets innehavare (vårdnadshavare för barn och unga under 18 år) är ansvarig för lån och andra aktiviteter kopplade till kortet. Kortet får du utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Barn under 18 år ska ha vårdnadshavares skriftliga tillåtelse. Innehavare av bibliotekskort är skyldig att hålla sig informerad om ändring av låneregler. Förlorar du bibliotekskortet skall detta genast spärras.

Sekretess
Folkbiblioteken i Lomma och Bjärred har ett gemensamt låntagarsystem. Lån och reservationer är sekretessbelagda enligt 40 kap. 3§ i Offentlighets- och sekretesslagen och är skyddade i personuppgiftslagen (PUL).
Dina uppgifter används för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella avgifter. Dina lån är konfidentiella vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart ett lån är återlämnat och eventuella avgifter är betalda raderas uppgifterna i bibliotekssystemet. Bibliotekets personal har tystnadsplikt.

Adressändring
Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer till biblioteket eller via "Mina sidor" på bibliotekets hemsida.

Lånetid
Lånetiden är normalt 4 veckor. Media som är mycket efterfrågad lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdatum är angivet på lånekvittot.

Omlån
Omlån ska göras innan lånetiden gått ut. Detta kan göras över disk, via bibliotekens hemsida eller per telefon. Omlån beviljas två gånger. Reserverad media kan inte lånas om.
Om fjärrlånad media inte kan lånas om så kan ny reservation göras först när fjärrlånet återlämnats.

Förseningsavgift
Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annan media som lämnas efter förfallotid. Avgiften skall betalas vid återlämningstillfället.

Förlust av lånerätt
Om media ej återlämnats avstängs låntagaren vid tredje kravets utskick. Spärren hävs när samtliga media återlämnats eller betalats. Skuld överstigande 100 kronor innebär att lån inte medges till dess att skulden är reglerad.

Avgifter - Biblioteksverksamhet

Förseningsavgifter

 • Vuxenmedia: 2 kronor/volym/dag, max 300 kr per återlämningstillfälle
  (gäller fr.o.m. 18 år)
  * förutom korttidslån, fjärrlån: 5 kr/dag, max 300 kr/återlämningstillfälle
  (gäller fr.o.m. 18 år)
  * förutom DVD, TV-spel: 5 kr/dag, max 300 kr/återlämningstillfälle
  (gäller fr.o.m. 15 år)
 • Barnmedia (förutom DVD, TV-spel): 0 kr
 • Bibliotekskortet spärras vid skuld överstigande 100 kr eller efter 3:e krav.

Ersättningsavgifter

 • Skadade eller förkomna media: Nyanskaffningsvärde
 • Böcker vilka ej kan nyanskaffas: 
  - Vuxenbok och ljudbok för vuxna: 250 kr
  - Barnbok och ljudbok för barn: 150 kr
  - Pocketbok: 50 kr
  - Tidskrift: lösnummerpris alt. 50 kr
  - CD: 150 kr
  - Video/DVD/TV-spel/CD ROM/språkkurser: 500 kr

Övriga avgifter

 • Förnyelse av bibliotekskort som förkommit: 10 kr
 • Beställning av fjärrlån från andra bibliotek: 10 kr

Tillbaka till Bli låntagare

Här hittar du bibliotekens låneregler